Závislosti – muži

OBJEDNÁNÍ NA LÉČBU ZÁVISLOSTI

Pondělí – pátek, 10:00 – 11:00 hodin, Tel.: 734 268 518, poradnik31@bohnice.cz, Co si vzít s sebou?

 

Primariát Závislosti – muži vede MUDr. Hana Karbanová. 
Spolupracující emeritní primář –  MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Vrchní sestra: Bc. Magdaléna Randáková Modes.

 

primářka
MUDr. Hana Karbanová

Bc. Magdaléna Randáková Modes

Tento primariát má tři oddělení:
Příjmové oddělení pro muže léčící se ze závislosti na návykových látkách – Oddělení 31. Oddělení je rozděleno na tři části – uzavřené a otevřené detoxifikační oddělení a režimové oddělení. Celková kapacita je 49 lůžek.
Oddělení následné režimové péče pro muže léčící se ze závislosti na návykových látkách – Oddělení 18. Oddělení má 39 lůžek.
Režimové oddělení následné péče pro nemocné trpící závislostí na návykových látkách – Oddělení 35, včetně závislosti na hracích automatech. Pro nemocné je k dispozici 27 lůžek.

 

„Primariát se specializuje na léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství u mužů. Léčebné programy jsou velmi podobné na všech třech odděleních a je to zhruba totéž, co by mohl závislý pacient očekávat od léčení v západní Evropě nebo ve Spojených státech. Hodně psychoterapie, zajištění léků a příprava na to, co bude následovat po propuštění z nemocnice – včetně doléčovacích aktivit. Myslím si, že málokteré lůžkové oddělení pro léčení závislostí nabízí takové možnosti doléčovacích aktivit“.

MUDr. Karel Nešpor

 

Příjmové oddělení pro muže léčící se ze závislosti na návykových látkách – oddělení 31

V horním patře příjmového oddělení, které má 48 lůžek, probíhá zvládání akutních stavů závislosti. Terapeutický plán vytvořený na počátku léčby se pravidelně přizpůsobuje potřebám pacienta, jeho zdravotnímu stavu a pokrokům v léčbě. Tým oddělení tvoří lékaři, psychologové, sociální pracovnice, odborní terapeuti, střední a jiní zdravotničtí pracovníci. „Většina z nich má s léčbou návykových nemocí mnohaleté zkušenosti“.

Na oddělení jsou pochopitelně zakázány návykové látky (drogy, alkohol ani přípravky, které ho obsahují). Jejich nález může znamenat okamžité propuštění. Není dovoleno mít a používat ani sypaný čaj, sypaný tabák a náčiní na balení cigaret. Pacienti nesmí mít u sebe nic, co by vyvolávalo craving (bažení), tedy např. pivní tácky, půllitry, trička propagující alkohol a předměty nebo tiskoviny propagující drogy apod. Určitá omezení se týkají i návštěv. „V uzavřené části detoxifikační jednotky nejsou vycházky obvykle možné. U pacientů v otevřené části jsou možné po splnění dalších podmínek ve vyhrazeném čase“. U závislých pacientů na začátku léčby nejsou možné propustky ani vycházky.

Každý pacient má svého ošetřujícího lékaře, může se ale v naléhavých situacích nebo podle potřeby obracet i na jiné lékaře a zdravotníky. Na uzavřené části detoxifikační jednotky probíhá ve všední dny obvyklé vícekrát za den vizita, dochází sem odborní terapeuti a sociální pracovnice.

Po absolvování detoxifikace pokračuje v přízemí oddělení 31 aktivní léčba návykového onemocnění. Návštěvy, vycházky a propustky jsou v této části léčby možné s ohledem na zdravotní stav a splnění příslušných podmínek. Zohledňujeme kromě časového faktoru i kvalitu spolupráce a pokroky v léčbě. Pacienti, kteří řádně končí dobrovolné léčení, mohou požádat v závěru léčby o denní stacionář“.

říká MUDr. Karel Nešpor.

 

Oddělení následné režimové péče pro muže léčící se ze závislosti na návykových látkách – oddělení 18

Oddělení následné režimové péče pro muže léčící se ze závislosti na návykových látkách má 40 lůžek. Probíhá zde aktivní léčba návykových nemocí s důrazem na individuální péči. Přicházejí sem pacienti, kteří úspěšně absolvovali program na oddělení 31 nebo pacienti z jiných nemocnic se zajištěnou předchozí abstinencí v rozsahu detoxifikace.

„Na oddělení 18 léčíme pacienty, kteří jsou, jak říkáme, zvláště zajímaví a kolegové z jiných zdravotnických zařízení nám je rádi předávají. Každý pacient může podle něj požádat kterýkoliv pracovní den o konzultaci s kterýmkoliv členem týmu včetně psychologa, vedoucího lékaře nebo primáře. S podněty a stížnostmi se lze obrátit na kteréhokoliv pracovníka primariátu včetně vedoucího lékaře nebo primáře, případně i na vedení Psychiatrické nemocnice Bohnice. Jde nám o to udržet a zvyšovat vysokou úroveň léčby, podněty a stížnosti proto vítáme.

Denní program se upřesňuje každý pracovní den na ranním setkání terapeutické komunity. Zahrnuje mimo jiné skupinou psychoterapii doplněnou podle potřeby i individuálními konzultacemi, zvládání stresu a nácvik relaxačních technik, farmakoterapii, studium odborných materiálů, činnostní terapii zaměřenou na rozvoj bezpečných zájmů. Ti, kdo řádně dokončili léčbu, mohou podle něj docházet na odd. 18. ve středu odpoledne na doléčovací skupinu. Abstinující absolventi mohou, například při ohrožení abstinence nebo v životních krizích, požádat o absolventskou léčbu v délce až do dvou týdnů“.

uvádí MUDr. Karel Nešpor.

 

Režimové oddělení následné péče pro nemocné trpící závislostí na návykových látkách – oddělení 35

„Na oddělení 35 probíhá aktivní léčba nemocných, kteří trpí závislostí na návykových látkách nebo na hracích automatech. Důraz se zde klade na skupinovou psychoterapii a práci v terapeutické komunitě. Přicházejí sem pacienti, kteří úspěšně absolvovali léčbu na oddělení 31. Pro nemocné u nichž lze předpokládat střednědobé léčení je k dispozici 26 lůžek.

Pacientům přijímaným na oddělení třicet pět musí do konce léčby zbývat více než šest týdnů. Ten důvod je jednoduchý, jde o to, aby lidé, kteří tam jsou, se lépe znali a komunita mohla tím pádem lépe pracovat. Denní program upřesňovaný na ranním setkání terapeutické komunity vedle skupinové psychoterapie zahrnuje podle potřeby také individuální konzultace, nácvik zvládání stresu a relaxačních technik“.

Pro pacienty, kteří se léčili na primariátu MUDr. Nešpora a dlouhodobě bojují se závislostí, je velmi důležitá nabídka doléčovacích aktivit. „Není to náhrada ambulantní léčby, ke které pacienty posíláme do psychiatrických ambulancí, ale je to vhodný doplněk. Podle něj je důležité, aby pacienti během léčby navázali psychoterapeutický vztah, ve kterém budou moci pokračovat i po propuštění z nemocnice. „Řada lidí, kteří dlouhodobě úspěšně bojují se závislostí, se sem vrací. Považuji to za velmi prospěšnou věc. Je to povzbuzující pro sestřičky, pro lékaře i pro samé pacienty“.

uvádí MUDr. Karel Nešpor.

 

NAHORU