Následná péče I.

Primariát Následná péče I. vede MUDr. Milena Lochmannová.
Vrchní sestra (odd. 20, 21 a 30): Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.

 

MUDr. Milena Lochmannová.

Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.

Tento primariát má tři oddělení:
Oddělení následné péče pro muže do 65 let – oddělení 20.
Oddělení následné péče pro muže a ženy do 65 let – oddělení 21.
Koedukované oddělení následné péče pro nemocné do 65 let – oddělení 30.

 

„Na akutních odděleních se pacienti léčí po dobu padesáti dnů, což bylo před lety stanoveno jako mez mezi akutní péčí a péčí následnou. Doléčit pacienty během této doby je však mnohdy obtížné, a tak z těchto oddělení přicházejí k nám. U pacientů s vážným duševním onemocněním to často trvá řadu dalších týdnů i měsíců, než se jejich stav upraví a stabilizuje. Teoreticky by doba hospitalizace na odděleních I. následné péče neměla překročit jeden rok. Někdy je to obtížně řešitelné. Snažíme se pacienty zrehabilitovat a resocializovat, aby nejlépe mohli být propuštěni domů. Řada našich pacientů však funkční rodinné zázemí již nemá.“

uvádí MUDr. Milena Lochmannová.

 

Oddělení následné péče pro muže do 65 let – oddělení 20

Aktualizace textu.

 

Oddělení následné péče pro muže a ženy do 65 let – oddělení 21

21 je uzavřené oddělení následné péče pro ženy a muže od 18 do 65 let. „Poskytujeme zde dlouhodobější péči, doléčování, rehabilitaci a resocializaci pacientům trpícím duševní poruchou. Většinou jsou k nám překládáni z akutních oddělení naší nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení. Po stabilizaci zdravotního stavu a zlepšení sociálních dovedností by se naši pacienti měli – pokud možno – vracet do běžného života.“

Oddělení je rozděleno na dvě stanice. V patře je 25 lůžek určených pro ženy a v přízemí 25 lůžek pro muže. „Maximální počet lůžek na ložnici je osm a minimální tři. Oddělení má celkem devět pokojů pro pacienty – kromě společenských, léčebných a terapeutických prostor.,“ uvádí primářka Lochmannová s tím, že původně ženské oddělení prošlo v poslední době změnami. „ V nemocnici chyběla uzavřená mužská lůžka. Máme 50 lůžek a oddělení se rozdělilo na ženskou a mužskou část. Na mužské oddělení směrujeme většinou mladší pacienty, často se schizofrenním onemocněním, mnohdy s tzv. duální diagnozou. To znamená schizofrenní onemocnění či schizoafektivní poruchu plus zneužívání či závislost na návykových látkách. Na ženském oddělení je problematika podobná.“

Problémem je, že kapacita chráněných a komunitních zařízení je značně omezená. Nestačí současné poptávce. Přijetí pacientů do chráněných podmínek je podmíněno nácvikem sociálních dovedností, což trvá určitou dobu. Čekací doba pro přijetí je pro naše pacienty v současné době příliš dlouhá.

Oddělení první následné péče plní úkol postarat se o pacienty, jejichž zdravotní potíže a většinou i sociální situace je složitější a mnohdy obtížně řešitelná.

Měli bychom se snažit pacienty co nejvíce propouštět domů či do chráněných a komunitních bydlení, protože jinak se dostávají na primariáty další následné péče či se z nich stávají čekatelé na umístění do domovů se zvláštním režimem (dříve domovů důchodců či ústavů sociální péče). Nebo se mohou stát vzhledem k závažnosti a těžkému průběhu onemocnění i nepropustitelnými z psychiatrického zařízení.

uvádí MUDr. Milena Lochmannová.

 

Koedukované oddělení následné péče pro nemocné do 65 let – oddělení 30

Jedná se o otevřené koedukované oddělení (jsou sem přijímáni muži i ženy). Kapacita oddělení bude 40 lůžek.
„Není striktně dáno, kolik mužů a kolik žen může být na oddělení hospitalizováno. Můžeme to pružně měnit podle potřeby nemocnice. Máme zde pacienty, kteří jsou schopni pobytu a spolupráce na otevřeném oddělení.“

Z hlediska diagnoz mají převahu pacienti s psychotickými onemocněními, ale léčíme i depresivní stavy, přicházejí pacienti s neurotickými obtížemi i osobnostními problémy. Jedná se o pacienty v tíživé životní situaci.

Naši pacienti selhávají často i sociálně. Mívají řadu dluhů, exekuce, přicházejí o bydlení, dostávají se do situací, kdy si nevědí rady. Často své problémy neřeší a vyhýbají se jim. Takže hodně zaměstnávají naše sociální pracovnice, které se snaží situaci zmapovat, poradit, pomoci při řešení. Je bohužel stále častější, že naši mladší nemocní nemají odpracovaný potřebný počet let, protože dlouhodobě v reálném životě selhávají. Při invalidizaci se pak stávají invalidními důchodci bez nároku na výplatu důchodu a jsou odkázáni na sociální dávku, která je velmi nízká a na živobytí prostě nestačí. Někteří naši pacienti jsou lidé bez domova. Na ubytovnách se často neudrží a kapacita chráněných a komunitních zařízení, které jsou pro ně nejoptimálnějším řešením – ale samozřejmě se nehodí pro všechny, je nedostatečná.“

Na oddělení 30 se snažíme poskytovat režimovou léčbu, je zde více aktivit pro pacienty než na odděleních uzavřených. Snažíme se více zaměřovat nejen na psychofarmakologickou léčbu, ale i na psychoterapeutické vedení pacientů, jak na skupinové terapii, tak v individuální psychoterapii či arteterapii.

uvádí MUDr. Milena Lochmannová.

 

NAHORU