Komunitní péče

Primariát Komunitní péče vede MUDr. Petr Příhoda.
Vrchní ošetřovatel Centra krizové intervence Bc. Ondřej Plecháček.
Vedoucí lékař Centra krizové intervence MUDr. Petra Grumlíková.
Vedoucí lékař Centra duševního zdraví pro Prahu 8: MUDr. Miroslav Pastucha.
Vedoucí pracovník Centra terapeutických aktivit: PhDr. Václav Červenka.
Vedoucí pracovník Centra psychosociálních služeb: Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS.
Vedoucí pracovník Denního stacionáře: Mgr. Denisza Berta.

 

MUDr. Petr Příhoda.

Bc. Ondřej Plecháček.

MUDr. Miroslav Pastucha.

PhDr. Václav Červenka.

Mgr. Denisza Berta.

Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS.

Tento primariát má pět hlavních částí:

Centrum krizové intervence.
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8.
Komunitní terénní centrum.
Centrum terapeutických aktivit.
Centrum psychosociálních služeb
Ambulance a denní stacionář.

 

Centrum krizové intervence (CKI)

poskytuje nepřetržitou péči v oblasti časné krizové intervence převážně ambulantního charakteru s možnou hospitalizací maximálně do 7 ošetřovacích dnů. Poskytuje diagnostickou, léčebně – preventivní, rehabilitační, resocializační, sociální a ošetřovatelskou péči související s problematikou krizové intervence. Součástí poskytovaných služeb je také linka důvěry v režimu 24 hodin denně.

Leták Centra krizové intervence

 

 

Centrum duševního zdraví Praha 8 (CDZ 8)

poskytuje komplexní individualizovanou péči nemocným se závažnými duševními poruchami, a to v jejich přirozeném prostředí. Jedná se především o nemocné s psychotickými, afektivními a dalšími vážnými duševními poruchami, kteří žijí ve spádové oblasti CDZ, tj. v Praze 8. Cílem péče je zvýšit kvalitu života nemocných, udržet je dlouhodobě v přirozené komunitě a snížit počet dní hospitalizace. Péči zajišťuje multidisciplinární tým, složený z psychiatra, psychologa, psychiatrických sester, sociálních pracovníků a pracovníka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. V CDZ je poskytována péče psychiatrická, psychologická a psychosociální, a to ambulantní formou v prostorách CDZ nebo jako terénní péče v komunitě.

Sídlo: Dolákova 24, Praha 8
Telefon: 734 785 000.
E-mail: cdz8@bohnice.cz

 

 

Centrum terapeutických aktivit (CTA)

se skládá ze dvou segmentů, které jsou navzájem propojeny. Prvním je terapie na lůžkových odděleních vycházející především z principů činnostní terapie a psychosociální rehabilitace, která čerpá také z metod psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie a jiné podle typu a potřeby daného oddělení. Druhým segmentem jsou terapeutické dílny, kde tuto činnost zajišťuje 12 provozů poskytujících především činnostní terapii. K dispozici jsou keramická, dřevařská, truhlářská, textilní, tiskařská, tkalcovská, šperkařská, svíčkařská, sklářská, papírenská, košíkářská dílna a cvičná kuchyňka.

Prezentace terapeutických dílen Leták Centra terapeutických aktivit

 

 

Centrum psychosociálních služeb (CPS)

je socioterapeutické pracoviště, které poskytuje poradenství, podporu a nácvik praktických či komunikačních dovedností pacientům, kteří potřebují upevnit či posílit sebevědomí, získat či obnovit sociální a další dovednosti nezbytné pro běžný život. Centrum poskytuje péči hospitalizovaným i ambulantně docházejícím klientům.

Leták Centra psychosociálních služeb

 

 

Ambulance a denní stacionář

Posláním ambulance XIV. primariátu je ambulantní péče o pacienty s psychiatrickou poruchou. Jedná se převážně o pacienty v dlouhodobé terapii, kterým je poskytována psychiatrická a psychoterapeutická péče a osvěta o duševním zdraví a nemocech. Ambulance spolupracuje s lékaři z lůžkových oddělení PNB, dále s Centrem psychosociálních služeb, Centrem duševního zdraví pro Prahu 8, s Denním stacionářem a dalšími.

Denní stacionář nabízí informace o službách komunitní péče, případně zprostředkování kontaktu a doprovod. Nabídka služeb pro ty, kdo stacionář pravidelně navštěvují, zahrnuje například informace o nemoci a léčbě, osvojení zásad prevence návratu onemocnění, pomoc s přechodem z hospitalizace do běžné denní zátěže, podporu při návratu do náročnějších životních aktivit (práce, studium), podpůrnou psychoterapii zaměřenou na obnovení sociálních vztahů a sebedůvěry a následnou podporu při překonávání krizových stavů. Program denního stacionáře probíhá ve formě skupinové psychoterapie, edukace, kognitivního tréninku, arteterapie, pohybové terapie, nácviku sociálních a komunikačních dovedností.

 

NAHORU