Komunitní péče

Primariát Komunitní péče vede MUDr. Petr Příhoda.
Vrchní sestra: Bc. Ondřej Plecháček.
Vedoucí lékař Centra krizové intervence: MUDr. Petra Grumlíková.
Vedoucí lékař Centra duševního zdraví pro Prahu 8: MUDr. Miroslav Pastucha.
Vedoucí pracovník Centra terapeutických aktivit: PhDr. Václav Červenka.
Vedoucí pracovník Centra psychosociálních služeb: Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS.
Vedoucí pracovník Denního stacionáře: Mgr. Eliška Hrbková.

 

MUDr. Petr Příhoda.

Bc. Ondřej Plecháček.

MUDr. Miroslav Pastucha.

PhDr. Václav Červenka.

Mgr. Eliška Hrbková.

Mgr. Zuzana Zatrochová, DiS.

Tento primariát má pět hlavních částí:

Centrum krizové intervence.
Centrum duševního zdraví pro Prahu 8.
Centrum duševního zdraví pro Prahu 9.
Centrum terapeutických aktivit.
Centrum psychosociálních služeb.
Ambulance a denní stacionář.

 

Centrum krizové intervence (CKI)

poskytuje nepřetržitou péči v oblasti časné krizové intervence převážně ambulantního charakteru s možnou hospitalizací maximálně do 7 ošetřovacích dnů. Poskytuje diagnostickou, léčebně – preventivní, rehabilitační, resocializační, sociální a ošetřovatelskou péči související s problematikou krizové intervence. Součástí poskytovaných služeb je také linka důvěry v režimu 24 hodin denně.

Leták Centra krizové intervence

 

 

Centrum duševního zdraví Praha 8 (CDZ 8)

poskytuje komplexní individualizovanou péči nemocným se závažnými duševními poruchami, a to v jejich přirozeném prostředí. Jedná se především o nemocné s psychotickými, afektivními a dalšími vážnými duševními poruchami, kteří žijí ve spádové oblasti CDZ, tj. v Praze 8. Cílem péče je zvýšit kvalitu života nemocných, udržet je dlouhodobě v přirozené komunitě a snížit počet dní hospitalizace. Péči zajišťuje multidisciplinární tým, složený z psychiatra, psychologa, psychiatrických sester, sociálních pracovníků a pracovníka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. V CDZ je poskytována péče psychiatrická, psychologická a psychosociální, a to ambulantní formou v prostorách CDZ nebo jako terénní péče v komunitě.

Sídlo: Dolákova 24, Praha 8
Telefon: 734 785 000.
E-mail: cdz8@bohnice.cz

 

 

Centrum terapeutických aktivit (CTA)

se skládá ze dvou segmentů, které jsou navzájem propojeny. Prvním je terapie na lůžkových odděleních vycházející především z principů činnostní terapie a psychosociální rehabilitace, která čerpá také z metod psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie a jiné podle typu a potřeby daného oddělení. Druhým segmentem jsou terapeutické dílny, kde tuto činnost zajišťuje 12 provozů poskytujících především činnostní terapii. K dispozici jsou keramická, dřevařská, truhlářská, textilní, tiskařská, tkalcovská, šperkařská, svíčkařská, sklářská, papírenská, košíkářská dílna a cvičná kuchyňka.

Prezentace terapeutických dílen Leták Centra terapeutických aktivit

 

 

Centrum psychosociálních služeb (CPS)

je socioterapeutické pracoviště, které poskytuje poradenství, podporu a nácvik praktických či komunikačních dovedností pacientům, kteří potřebují upevnit či posílit sebevědomí, získat či obnovit sociální a další dovednosti nezbytné pro běžný život. Centrum poskytuje péči hospitalizovaným i ambulantně docházejícím klientům.

Leták Centra psychosociálních služeb

 

 

Ambulance a denní stacionář

Posláním ambulance XIV. primariátu je ambulantní péče o pacienty s psychiatrickou poruchou. Jedná se převážně o pacienty v dlouhodobé terapii, kterým je poskytována psychiatrická a psychoterapeutická péče a osvěta o duševním zdraví a nemocech. Ambulance spolupracuje s lékaři z lůžkových oddělení PNB, dále s Centrem psychosociálních služeb, Centrem duševního zdraví pro Prahu 8, s Denním stacionářem a dalšími.

Denní stacionář nabízí informace o službách komunitní péče, případně zprostředkování kontaktu a doprovod. Nabídka služeb pro ty, kdo stacionář pravidelně navštěvují, zahrnuje například informace o nemoci a léčbě, osvojení zásad prevence návratu onemocnění, pomoc s přechodem z hospitalizace do běžné denní zátěže, podporu při návratu do náročnějších životních aktivit (práce, studium), podpůrnou psychoterapii zaměřenou na obnovení sociálních vztahů a sebedůvěry a následnou podporu při překonávání krizových stavů. Program denního stacionáře probíhá ve formě skupinové psychoterapie, edukace, kognitivního tréninku, arteterapie, pohybové terapie, nácviku sociálních a komunikačních dovedností.

Leták Denního stacionáře

 

NAHORU