Akutní péče III.

Primariát Akutní péče III. vede MUDr. Milan Šindlář
Vrchní sestra: Mgr. Tošnarová Hana PhD.

 

MUDr. Milan Šindlář

Mgr. Tošnarová Hana PhD.

Primariát akutní péče III. se skládá ze dvou oddělení a zajišťuje jak akutní, tak komplexní psychiatrickou a psychoterapeutickou péči.

Akutní příjmové oddělení 1 má dvě nezávislé léčebné stanice, organizované tak, že muži se léčí v přízemí budovy na maximálním počtu 24 lůžek a ženy v 1. patře, které disponuje kapacitou 20 lůžek.

Oddělení 3 je koedukované, to znamená, že zde jsou na oddělení muži a ženy společně a disponuje 18 lůžky s možností v indikovaných případech přejít do našeho denního stacionáře. Druhou možností je přihlásit se pouze do stacionárního programu.

Obě části primariátu jsou pro muže i ženy ve věku obvykle od 18 do 65 let a zabývají se komplexní škálou psychických poruch mimo závislostní problematiky.

 

Příjmové oddělení pro muže a ženy oddělení 1

Akutní příjmové uzavřené oddělení 1 má na starost pomoc pacientům v těžších stavech psychické nemoci, které již nejsou zvladatelné ambulantní formou péče.

Máme zde akutně zhoršené pacienty se všemi psychiatrickými diagnózami. Jsou tady nemocní trpící těžšími neurotickými stavy, kolísáním nálady, či schizofrenií a jinými psychózami“. Taktéž se na oddělení může dostat člověk po akutní těžké traumatické situaci, kterou nevyřeší ambulantní péče nebo krizová intervence a má další následky. Do takové situace se může dostat každý z nás.
Termín uzavřené oddělení znamená, že volnější pohyb mimo budovu mají pacienti, až po zaléčení nejakutnějšího psychického stavu, v kterém by sobě nebo okolí mohli přivodit újmu. Proto rozvolňování režimu je v několika na sebe navazujících krocích, aby si pacienti postupně opět zvykali na jistou míru zátěže. Požadavky na ně kladené jsou v takové míře, aby se nezhoršoval průběh jejich psychického onemocnění a mohli se postupně vracet k „normálním“ činnostem běžného života.

Někdy je dobré začít společnými vycházkami s personálem a terapeutickými aktivitami mimo oddělení. Následně mají pacienti z oddělení vycházky do areálu nemocnice, dále několikahodinové či celodenní propustky mimo areál nemocnice a postupně i víkendové propustky. Způsob vycházek je vždy individuální a vychází z aktuálního psychického stavu nemocného po vzájemné dohodě s lékařem.
Na příjmovém oddělení pro muže a ženy (oddělení 1) mohou být pacienti hospitalizováni maximálně po dobu padesáti dnů.

Našim cílem je pomoci nemocným v tíživém psychickém stavu postupně nalézat rovnováhu, vlastní kompetence a vnitřní zdroje v posunu v léčbě. Proto je v popředí vzájemná snaha najít s pacientem společný terapeutický plán, který je vždy ryze individuální, tak aby bylo možné onemocnění co nejefektivněji a nejrychleji zaléčit. Především u psychotických onemocnění ( např. schizofrenie), ale i u mnohých dalších je nutné užívat psychofarmaka. Jedním z našich prvních úkolů je pacientovi vysvětlit smysluplnost jejich podávání tak, aby se jich neobával a měl nadále důvěru v naší péči. Jestliže lidé s těmito diagnózami neužívají léky, vývoj jejich onemocnění je prokazatelně horší.

V neposlední řadě je naším úkolem pacienta poučit o typu psychického onemocnění, jeho dalších rizicích, případné nutnosti navázat spolupráci v psychiatrické ambulanci a užívat léky, či se zaměřit na psychoterapeutické intervence, které by nemocnému pomohly dále jeho stav zlepšovat. Hlavním smyslem léčby je navázání na prevenci jeho doléčování. V ideálním případě tak, aby se pacient již na psychiatrické lůžko nemusel vrátit a zvládal ji dále své případné psychické obtíže ambulantní formou. Pokud by se vrátit musel, tak ideálně s důvěrou, že společně dojdeme opět ke zlepšení psychického stavu. V tomto ohledu jsme realisté, neboť pouze lůžková léčba obvykle celý komplexní problém psychické nemoci nevyřeší a bez dalšího řádného a odpovědného doléčování není výsledek léčby zcela jistý.

 

Psychoterapeutické koedukované oddělení 3 

Otevřené oddělení pro 18 pacientů, poskytuje komplexní specializovanou psychiatrickou péči s důrazem na skupinovou a individuální psychoterapii. Léčí se zde především pacienti s neurotickými obtížemi, stavy po zažitém těžkém životním traumatu vyžadujícím hospitalizaci, či obtíže, do kterých významně zasahují osobnostními rysy pacienta.

Nejsme schopni řádně pomoci lidem, kde v popředí zmiňované problematiky se objevuje problematika užívání alkoholu a jiných návykových látek.

Na oddělení přicházejí pacienti překladem z akutních oddělení nemocnice, či po zvážení přijímajícího lékaře již indikováni ambulantním psychiatrem s jasnou zakázkou k léčbě. Délka pobytu je individuální; vychází z terapeutického plánu, zdravotního stavu a domluvy s ošetřujícím lékařem, nejdéle však 50 dní. V průběhu léčby může pacient v indikovaných případech přejít do stacionáře, nebo v rámci ukončení léčby na lůžku si tvoří plán ambulantního doléčování formou psychiatrické i psychoterapeutické péče.

Oddělení pracuje systémem terapeutické komunity, která podněcuje k  aktivní účasti klientů na léčbě a spoluúčast na provozu oddělení. Jde o intenzivní formu léčby, jež vyžaduje jistá pevná pravidla. Jeho dodržování je pro všechny pacienty na oddělení závazné. Cílem pobytu je, aby pacient lépe porozuměl sám sobě, své životní situaci i vztahům s druhými. Prostředkem k tomu je sdílení svých těžkostí a svých problémů s druhými v celé komunitě, ale především pak v rámci skupinové terapie. K tomu jako doplněk je možné využívat intenzivní individuální sezení, či studium tematické literatury.

V rámci ukončování lůžkové léčby či stacionáře je nabízeno setkání týmu / psycholožky, lékaře atd./ s pacientem a rodinného příslušníka, či blízké osoby s motivací probrat jeho plány do budoucna a možné podpůrné mechanismy z pohledu blízkých,

Léčba na oddělení je pro pacienty motivované a otevřené sebereflexi.  Pokud pacient motivaci ztratí, nebo závažným způsobem poruší pravidla oddělení, nemá další pokračování terapie smysl.

 

Koedukovaný psychoterapeutický Denní stacionář III.

Část oddělení aktuálně pracuje formou denního stacionáře, to znamená, že klienti docházejí každý den na intenzivní psychoterapeutický program v pevném časovém rámci.

Stacionář poskytuje komplexní psychiatrickou péči s důrazem na skupinovou psychoterapii. Léčí se zde především klienti s neurotickými a posttraumatickými stavy a obtížemi, které může vyvolávat jejich struktura osobnosti. Program může navazovat na lůžkové oddělení 3, nebo je léčba započata přímo stacionářem.
Pokud potencionální pacient přichází „ z venku“ nebo z ambulantní péče, musí projít tzv. přijímacím pohovorem se členem terapeutického týmu, kdy se společně s klientem hodnotí výtěžnost programu pro každého zcela individuálně. Je potřeba zmapovat okolnosti, které by mohly bránit zařazení do stacionáře, kterým může být např. závislost na alkoholu a jiných návykových látkách.

„Délka pobytu je stabilně dána na 6 týdnů“, s možností přístupu do komunity každé pondělí.

V případě přechodu z lůžkové péče je délka pobytu individuálně nastavena s terapeutickým týmem.

Stacionář pracuje taktéž systémem terapeutické komunity, která zajišťuje aktivní účast klientů na léčbě. Tento systém léčebného přístupu Vám může nejefektivněji pomoci porozumět sám sobě, své životní situaci i vztahům s druhými. Také již během docházky můžete některé věci ve svém životě měnit tak, abyste se cítili lépe. Prostředkem k tomu je společně s lůžkovými pacienty, jak již bylo řečeno výše, sdílení svých těžkostí a svých problémů s druhými v celé komunitě, ale především pak v rámci skupinové terapie. Léčba na oddělení je pro skutečně motivované klienty. Pokud pacient motivaci ztratí, stává se léčba málo efektivní a smysluplnou. Jde o intenzivní formu léčby, jež vyžaduje jasný řád, jedině pak jsme schopni našim klientů opravdu pomoci.
Absolvování stacionáře bývá ve většině případů teprve „dobrý“ začátek pro intenzivní práci na sobě. Proto před ukončením je vhodné si naplánovat další doléčování, případně formu psychoterapeutické péče, která by měla pomáhat dlouhodobě udržovat zlepšenou psychickou kondici.

 

Leták Denní stacionář III.
NAHORU